• Phone: 05103.815.000
  • Hotline:05103.815.000
  • Thông tin:

Vệ sinh ở TTYT thế nào?

Số người tham gia bình chọn:
92

Lần bình chọn đầu tiên:
Thứ hai, 09 Tháng 10 2006 20:01

Lần bình chọn cuối cùng:
Thứ hai, 22 Tháng 1 2018 08:23

Vệ sinh ở TTYT thế nào?

Hits Percent Graph
Chưa đảm bảo
32 34.8%
Tạm được
28 30.4%
Sạch sẽ
27 29.3%
You are here Vệ sinh ở TTYT thế nào?