• Phone: 02353.815.000
  • Hotline:02353.815.000
  • Giám đốc:

Vệ sinh ở TTYT thế nào?

Số người tham gia bình chọn:
98

Lần bình chọn đầu tiên:
Thứ hai, 09 Tháng 10 2006 20:01

Lần bình chọn cuối cùng:
Thứ ba, 06 Tháng 7 2021 01:12

Vệ sinh ở TTYT thế nào?

Hits Percent Graph
Chưa đảm bảo
38 38.8%
Tạm được
28 28.6%
Sạch sẽ
27 27.6%
You are here Vệ sinh ở TTYT thế nào?