• Phone: 02353.815.000
  • Hotline:02353.815.000
  • Giám đốc:

Vệ sinh ở TTYT thế nào?

Số người tham gia bình chọn:
93

Lần bình chọn đầu tiên:
Thứ hai, 09 Tháng 10 2006 20:01

Lần bình chọn cuối cùng:
Thứ năm, 22 Tháng 11 2018 21:57

Vệ sinh ở TTYT thế nào?

Hits Percent Graph
Chưa đảm bảo
33 35.5%
Tạm được
28 30.1%
Sạch sẽ
27 29%
You are here Vệ sinh ở TTYT thế nào?