• Phone: 02353.815.000
  • Hotline:02353.815.000
  • Giám đốc:

Vệ sinh ở TTYT thế nào?

Số người tham gia bình chọn:
99

Lần bình chọn đầu tiên:
Thứ hai, 09 Tháng 10 2006 20:01

Lần bình chọn cuối cùng:
Thứ sáu, 15 Tháng 9 2023 06:09

Vệ sinh ở TTYT thế nào?

Hits Percent Graph
Chưa đảm bảo
38 38.4%
Sạch sẽ
28 28.3%
Tạm được
28 28.3%
You are here Vệ sinh ở TTYT thế nào?