• Phone: 02353.815.000
  • Hotline:02353.815.000
  • Giám đốc:

Vệ sinh ở TTYT thế nào?

Số người tham gia bình chọn:
95

Lần bình chọn đầu tiên:
Thứ hai, 09 Tháng 10 2006 20:01

Lần bình chọn cuối cùng:
Thứ tư, 26 Tháng 8 2020 00:36

Vệ sinh ở TTYT thế nào?

Hits Percent Graph
Chưa đảm bảo
35 36.8%
Tạm được
28 29.5%
Sạch sẽ
27 28.4%
You are here Vệ sinh ở TTYT thế nào?