• Phone: 05103.815.000
  • Hotline:05103.815.000
  • Thông tin:

Lịch trực từ ngày 20/7/2015 đến 26/7/2015

  • PDF.

*Lịch trực Trung tâm                     *Lịch trực Trạm y tế xã phường

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 28 Tháng 7 2015 08:06

You are here Lịch trực bệnh viện Lịch trực từ ngày 20/7/2015 đến 26/7/2015