• Phone: 02353.815.000
  • Hotline:02353.815.000
  • Giám đốc:

Trung tâm Y tế Tam Kỳ tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

  • PDF.

Ngày18/06/2021, Đảng Ủy Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức người lao động trong toàn đơn vị.

nghi-quyet-18

Do đặc thù của đơn vị nên đã tổ chức thành 02 lớp học vào buổi sáng và buổi chiều cùng ngày. Phát biểu khai mạc và trực tiếp truyền đạt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Phạm Thanh Bình - Bí thư Đảng ủy nêu rõ: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta diễn ra ngay vào những ngày đầu năm 2021.

Trên cơ sở nghiên cứu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghiên cứu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Bí thư Đảng ủy đã truyền đạt đến các đại biểu về chủ đề Đại hội XIII của Đảng, về những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng như: Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; những nhận thức mới, tư duy mới về an ninh quốc gia và quốc phòng Việt Nam. 

Việc triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết có ý nghĩa hết sức quan trọng, để mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung trong các văn kiện Đại hội, tạo sự chuyển biến rõ rệt về mặt nhận thức, thống nhất ý chí và hành động, để sớm đưa Nghị quyết XIII của Đảng đi vào thực tiễn cuộc sống.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 08 Tháng 7 2021 13:54

You are here Tin tức Tin hoạt động Trung tâm Y tế Tam Kỳ tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng