• Phone: 05103.815.000
  • Hotline:05103.815.000
  • Thông tin:
You are here Thông báo của Bệnh viện Quyền lợi cho người bệnh đến khám chữa bệnh không đúng tuyến tại các bệnh viện tuyến huyện