• Phone: 02353.815.000
  • Hotline:02353.815.000
  • Giám đốc:
You are here Thông báo của Bệnh viện Quyền lợi cho người bệnh đến khám chữa bệnh không đúng tuyến tại các bệnh viện tuyến huyện