• Phone: 02353.815.000
  • Hotline:02353.815.000
  • Giám đốc:
You are here Thông báo của Bệnh viện Áp dụng mức lương cơ sở theo nghị định 47/2016/NĐ-CP của chính phủ trong thanh toán chi phí KCB BHYT