• Phone: 02353.815.000
  • Hotline:02353.815.000
  • Giám đốc:

Thông báo nhắc nhở về việc hạn chế xuất toán BHYT

  • PDF.

Thông báo nhắc nhở về việc hạn chế xuất toán BHYT 2016

(Chi tiết)

You are here Thông báo của Bệnh viện Thông báo nhắc nhở về việc hạn chế xuất toán BHYT