• Phone: 02353.815.000
  • Hotline:02353.815.000
  • Giám đốc:
You are here Thông báo của Bệnh viện Kế hoạch kiểm tra xã phường 6 tháng đầu năm 2016